آزمایشگاه ها

شرکت پایش سبز معتمد دارای آزمایشگاه های آب و فاضلاب در ۳ بخش مجزای( میکروبی شیمیایی و فلزات سنگین) آزمایشگاه هوا و صدا و همچنین آزمایشگاه عیار سنجی فلزات گرانبها می باشد.

اين شركت با بهره‌مندي از تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و متخصصين مجرب در حال حاضر توانايي اندازه‌گيري پارامترهای زير را در بخش هوا و صوت را دارد.

- اندازه گیری گاز O2 در محدوده ۰ - ۲۵% Vol
- اندازه گیری گاز CO در محدوده ۰ - ۱۰،۰۰۰ ppm
- اندازه گیری گاز CO2 در محدوده  ۰ - ۵۰% Vol
- اندازه گیری گاز  NO در محدوده ۰ - ۳۰۰۰ ppm
- اندازه گیری گاز NO2 در محدوده۰ - ۵۰۰ ppm
- اندازه گیری گاز HC در محدوده۱۰۰ - ۴۰،۰۰۰ ppm
- اندازه گیری گاز SO2 در محدوده ۰ - ۵۰۰۰ ppm

- اندازه گیری گاز H2S در محدوده ۰ - ۳۰۰ ppm

-اندازه گیری دمای گاز خروجی از دودکش

-اندازه گیری دمای محیط

-محاسبه راندمان احتراق

-اندازه گیری سرعت جریان گاز خروجی از دودکش(m/s)

-محاسبه حجم گاز خروجی از دودکش(m3/s)

-محاسبه هوای مازاد

صدای محیط زیستی شامل Leq 30, Lmax, Lmin

ذرات معلق محیطی شامل PM10, PM2.5

گازهای هوای محیط شامل CO, NO2, O3

همچنین شركت پایش سبز معتمد در حال حاضر توانايي اندازه‌گيري پارامترهاي زير را در بخش آب و پساب را دارا مي‌باشد

پارامترهای مربوط به نمونه برداری آب
فارسی لاتین علامت اختصاری واحد
دما Temp T ̊C
پی اچ pH pH -
کل جامدات محلول Total Dissolved Solids TDS mg/l
کل مواد معلق Total Suspended Solids TSS mg/l
درصدجامدات قابل ته نشینی Settle able Solids SS mg/l
کدورت Turbidity Turb. NTU
رنگ Color Col. Unit Pt-Co
اکسیژن محلول Dissolved Oxygen DO mg/l O2
هدایت الکتریکی Electricity Conductivity EC µS/Cm
شوری آب Salinity Salt ppt
سختی کل Total Hardness TH mg/l CaCO3
کربنات Carbonate CO3-2 mg/l CO3
بی کربنات Bicarbonate HCO3- mg/l HCO3
دی اکسید کربن Carbon Dioxide CO2 mg/l CO2
کلسیم Calcium Ca mg/l Ca
منيزيم Magnesium Mg mg/l Mg
قلیاییت کل Total Alkalinity T-ALK mg/l CaCO3
کلر آزاد Free Chlorine Cl2 mg/l Cl2
کلراید Chloride Cl- mg/l Cl-
نیتریت Nitrite NO3 mg/l NO3
نیترات Nitrate NO2 mg/l NO2
نیتروژن کل Total Nitrogen T-N mg/l N
آمونیوم Ammonium NH4+ mg/l NH4+
فسفات کل Total Phosphate T-PO4 mg/l T-PO4
سولفیت Sulfite SO3 mg/l SO3
سولفید Sulfide S-2 mg/l S2-
سولفات Sulfate SO4 mg/l SO4
فلوراید Floride F- mg/l F-
چربی و روغن Total Oil & Grease TOG mg/l
دترجنت Detergent - mg/l
کلیفرم گوارشی Fecal Coliforms FC MPN/100cc
کلیفرم کل Total Coliforms TC MPN/100cc
فلزات سنگین - Ppm-ppb

رفتن به نوار ابزار